NAŠE ZÁRUKA

Produkty Samsonite sú prísne testované, aby sa zabezpečilo, že cestovné produkty, ktorým dôverujete, spĺňajú prísne štandardy. Ak teda dôjde k problému s týmto produktom Samsonite (ďalej len "Produkt") a problém je spôsobený výrobnými chybami v materiáli a spracovaní, spoločnosť Samsonite podľa svojho uváženia buď opraví alebo vymení produkt v súlade so záručnými podmienkami. tu uvedené. Záruka uvedená v tomto dokumente sa vzťahuje iba na prvého kupujúceho alebo príjemcu darčeka produktu. Trvanie záruky a označenie tovaru, na ktorý sa vzťahuje, sú uvedené v záručnom liste vo vnútri produktu a/alebo v zozname vlastností produktu na našej webovej stránke.

Elektrické a elektronické komponenty a pripojenie, káble, adaptéry a batérie sú zo záruky vylúčené. Záruky opísané v tomto dokumente sa vzťahujú len na výrobné chyby a nevzťahujú sa na žiadne škody spôsobené nesprávnym alebo neprimeraným použitím, nesprávnou starostlivosťou, nehodami, oderom, vystavením extrémnym teplotám, rozpúšťadlami, kyselinami, vodou, bežným opotrebovaním alebo nesprávnym zaobchádzaním s dopravcom (leteckými spoločnosťami napríklad); kozmetická poškodenia, ako sú škrabance, preliačiny, škvrny, farebné zmeny alebo iné nefunkčné zmeny vzhľadu produktu, sú tiež vylúčené. Ak je váš produkt pri preprave poškodený, podajte u prepravnej spoločnosti v mieste príchodu, pokiaľ je to možné, pred colným odbavením reklamáciu.

Zatiaľ čo nezáručnu údržbu alebo opravy vášho produktu môže vykonávať akákoľvek spoločnosť, Samsonite vyžaduje, aby ste pre záručné opravy používali iba schválené servisné stredisko Samsonite (ďalej len "servisné stredisko"). Nesprávna alebo nesprávne vykonaná údržba alebo opravy túto záruku ruší. Ak chcete nájsť servisné stredisko kdekoľvek na svete, klikněte sem alebo použite odkaz https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Neposielajte prosím svoj produkt priamo spoločnosti Samsonite, pretože tým dôjde iba k oneskoreniu opravy. Táto záruka je globálna a váš produkt môžete nechať opraviť v ktoromkoľvek servisnom centre na svete. Nesiete však zodpovednosť za všetky náklady spojené s dodaním produktu do akéhokoľvek takého servisného strediska, vrátane, ale nielen, nákladov na balenie, dopravu a príslušné dane.

Pre záručný servis v servisnom stredisku budete potrebovať riadne vyplnený záručný list alebo originálne potvrdenie o nákupe. Servisné stredisko určí, či sa na problém vzťahuje záruka spoločnosti Samsonite. Ak sa záruka vzťahuje, budete upozornení, či bude produkt opravený alebo vymenený. Akákoľvek takáto oprava alebo výmena bude na náklady spoločnosti Samsonite, vrátane akýchkoľvek nákladov potrebných na vrátenie opraveného alebo náhradného produktu vám. Pokiaľ má byť produkt nahradený a produkt už nie je k dispozícii, nahradí Samsonite produkt podobné hodnoty.

Náhodné a následné škody sú výslovne vylúčené. Táto záruka sa nevzťahuje na mzdové náklady a škody spôsobené prácou vykonávanou niekým iným, než je servisné stredisko. V rozsahu povolenom platným právom sú vylúčené všetky predpokladané záruky. Záruka uvedená v tomto dokumente je obmedzená na hodnotu produktu. Výrobné špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zámky produktu sú určené len na zabránenie náhodnému otvoreniu a nemôžu nevyhnutne zabrániť krádeži výrobku alebo jeho obsahu, rozbitie alebo vstupu zo strany personálu leteckej alebo letiska alebo vládnych úradov. Skontrolujte produkt okamžite po manipulácii niekým iným ako vami.

Cieľom našej záruky je poskytnúť vám konkrétne zákonné práva. Okrem tu popísaných práv môžete mať tiež iné práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch alebo krajinách líšia, pokiaľ ide o vylúčenie alebo použití predpokladaných záruk, náhodných a následných škôd a opravy a výmeny. V dôsledku toho sa na vás nemusí vzťahovať obmedzenie alebo vylúčenie výslovne uvedené v tejto záruke. V Európskej únii máte v prípade nesúladu tovaru zákonný nárok na bezplatné prostriedky nápravy zo strany predávajúceho a tieto prostriedky nápravy nie sú dotknuté obchodnou zárukou.

Meno a adresa poskytovateľa záruky: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgicko.